Sunday, June 3, 2012

നോവ്

ഓര്മ്മിച്ചിടനല്ലേ ആകൂ ഇനിയെന്നും
ഓടി മറഞ്ഞൊരാ ഇന്നലെകള്
കാതോര്ക്കുവാന്ഞാന്എന്നുംകൊതിച്ചീടും
കാല്ചിലമ്പൊലിയാകും ഇന്നലെകള്‍.

കുഞ്ഞല്ലൊരിക്കലും ഞാനി എന്നാലും
കുഞ്ഞായിട്ടെന്മനം കേഴും
അമ്മ മടിയിലെ നല്ലിളം ചൂടേറ്റു
നിദ്ര കൊണ്ടീടുവാന്ഞാന്കൊതിയ്ക്കും
തന്നേ പോ കാലമേവീണ്ടുമെനിക്കെന്റെ
കുഞ്ഞുകിലുക്കാംപെട്ടി
ഓറ്മ്മകള്മൃദു മര്മ്മരങ്ങളുതിര്ക്കുന്ന
ചെല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി, എന്
നല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി


ഉത്തര ചോട്ടിലെ ഭിത്തിയില്ഞാളുന്ന
താക്കോലിന്കൂട്ടം ചിരിയ്ക്കും
മുണ്ട് മുറുക്കിയെന്കൂടെ നടക്കുന്ന
മുത്തശ്ശിക്കൈ ഞാന്പിടിയ്ക്കും
എന്മെയ്യ് മുകര്ന്നപ്രഭാത പ്രടോഷങ്ങള്
ചുറ്റും പ്രദിക്ഷണം വയ്ക്കും
പൊന്നിന്പുലരിയും കുങ്കുമ സന്ധ്യയും
കണ്ടു ഞാന്നിര്വൃതിപൂകും

തന്നേ പോ കാലമേവീണ്ടുമെനിക്കെന്റെ
കുഞ്ഞുകിലുക്കാംപെട്ടി
ഓറ്മ്മകള്മൃദു മര്മ്മരങ്ങളുതിര്ക്കുന്ന
ചെല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി, എന്
നല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി


ജാലക ചില്ലിലെന്അമ്പിളിത്തെല്ലൊന്നു
പാലൊളി പുഞ്ചിരി തൂകും
ഉമ്മറ തിണ്ണയില്വേഗമണഞെന്റെ
കണ്ണുകള്പാഞ്ഞു തളര്ന്നുപോകും
അമ്മയോ വാരിയെടുക്കും ; ഉറ-
തൈരുറുള ചോറെനിയ്ക്ക് നല്കും
അമ്മയോ വാരിയെടുക്കും ; ഉറ-
തൈരുറുള ചോറെനിയ്ക്ക് നല്കും
പോകല്ലേ നീ മറഞ്ഞീടരുതേമേഘ-
ക്കീറിലെന്അമ്പിളി കുഞ്ഞേ
ചിരി തൂകുന്ന വെണ്പൂവിതളേ.

തന്നേ പോ കാലമേവീണ്ടുമെനിക്കെന്റെ
കുഞ്ഞുകിലുക്കാംപെട്ടി
ഓറ്മ്മകള്മൃദു മര്മ്മരങ്ങളുതിര്ക്കുന്ന
ചെല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി, എന്
നല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി


അച്ഛന്വരുന്നതും നോക്കി ഞാന്വീട്ടു-
പടിയ്ക്കലെ മാഞ്ചോട്ടില്നില്ക്കുമ്
കൈയ്യിലെ ചെറു പൊതി കല്ക്കണ്ടതുണ്ടുകള്
എത്ര നുണഞ്ഞെന്റെ കൊതിയകറ്റുമ്
കൈ വിരല്തുമ്പിനറ്റംപിടിച്ചു ഞാന്
കാണായ ലോകങ്ങള്കാണും
കാറ്റിനോടും നീലക്കടലിനോടും കഥ-
യായിരം ചൊല്ലി നടന്നകലും
ദൂരങ്ങള്ദൂരങ്ങള്പോയ്മറയും

തന്നേ പോ കാലമേവീണ്ടുമെനിക്കെന്റെ
കുഞ്ഞുകിലുക്കാംപെട്ടി
ഓറ്മ്മകള്മൃദു മര്മ്മരങ്ങളുതിര്ക്കുന്ന
ചെല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി, എന്
നല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി


വേനല്ക്കാറ്റിന്ചൂളം കേള്ക്കുവാന്കാതോറ്ത്തി-
ട്ടെന്തൊടിയ്ക്കൊപ്പം ഞാന്നില്ക്കുമ്
കുഞ്ഞു കരിയില പൊട്ടുകള്പാറിയെന്
മുറ്റത്തു ചിത്രങ്ങള്തീറ്ക്കും
ഇന്നതെഴുതിയ ചിത്രങ്ങള്ക്കൊക്കെയും
എന്തെന്മുഖഛായ കാണും
എന്ബാല്യത്തിന്ഓറ്മ്മകള്കേഴും
പിന്നെയും എന്മനം തേങ്ങും

തന്നേ പോ കാലമേവീണ്ടുമെനിക്കെന്റെ
കുഞ്ഞുകിലുക്കാംപെട്ടി
ഓറ്മ്മകള്മൃദു മര്മ്മരങ്ങളുതിര്ക്കുന്ന
ചെല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി, എന്
നല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി


വെള്ളിക്കൊലുസുകള്കാലില്കിണുങ്ങുമ്പോള്
ഉമ്മറത്തെങ്ങും സുഗന്ധം
ചെന്നു നോക്കുമ്പോള്ഞാന്കാണുമെന്തൈമുല്ല
മൊട്ടുകള്പാതി വിടര്ന്നചന്തം.
പുള്ളിപ്പാവാട ഞൊറികളുലഞ്ഞാടി
ഊഞ്ഞാലില്ഉള്പ്പുളകം നിറയും
മേലെ കുതിച്ചുപോയ് ആലിലക്കിളിയോടായ്
ഓരോ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞിറങ്ങും, ഞാന്
ഓരോ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞിറങ്ങും.

തന്നേ പോ കാലമേവീണ്ടുമെനിക്കെന്റെ
കുഞ്ഞുകിലുക്കാംപെട്ടി
ഓര്മ്മകള്മൃദു മര്മ്മരങ്ങളുതിര്‍​ക്കുന്ന
ചെല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി, എന്
നല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി.


അമ്പലം ചുറ്റി വരുന്നൊരു സന്ധ്യതന്മുന്നില്‍-
കരിന്തിരി കണ്ണടയ്ക്കും
വെണ്പാല പൂക്കളുംരാവിന്സുഗന്ധവും
എന്നില്രോമാഞ്ചമായ് പെയ്തിറങ്ങും
പൊന്മുളം തണ്ടിന്റെ ദ്വാരനിശ്വാസങ്ങള്
പാട്ടായി പെയ്തതില്ഞാനലിയും
വിണ്ണിലെ പ്രണയ വിപഞ്ചിക മീട്ടിയ
ഗന്ധര്‍​വനെ ഞാന്ഓര്ത്തു നില്ക്കും
ഗന്ധര്‍​വനെ ഞാന്ഓര്ത്തു നില്ക്കും

തന്നേ പോ കാലമേവീണ്ടുമെനിക്കെന്റെ
കുഞ്ഞുകിലുക്കാംപെട്ടി
ഓറ്മ്മകള്മൃദു മര്മ്മരങ്ങളുതിര്ക്കുന്ന
ചെല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി, എന്
നല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി.


കുഞ്ഞു വേഴാമ്പലൊന്നിറ്റു മഴനീരിന്
ദാഹജലം തേടും പോലെ
എന്ശൈവ ബാല്യകൗമാരത്തിന്ശീലുകള്‍-
തേടിയെന്ചുണ്ടോ വിതുമ്പിടുന്നു
ഓറ്മ്മകള്നോവു പടര്ത്തിടുന്നു.

തന്നേ പോ കാലമേവീണ്ടുമെനിക്കെന്റെ
കുഞ്ഞുകിലുക്കാംപെട്ടി
ഓറ്മ്മകള്മൃദു മര്മ്മരങ്ങളുതിര്ക്കുന്ന
ചെല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി, എന്
നല്ല കിലുക്കാംപെട്ടിഅമ്പിളി ജി മേനോന്

14 comments:

Cv Thankappan said...

നന്നായിരിക്കുന്നു ബാല്യകാലത്തിന്‍റെ
കൌതുകകരമായ ഓര്‍മ്മകള്‍.
ആശംസകള്‍

ajith said...

ഈ കിലുക്കാംപെട്ടിക്കവിത സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു

അക്ഷരപകര്‍ച്ചകള്‍. said...

Mr. Thankappan & Ajith, Thank you.

കൊച്ചുമുതലാളി said...

ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കെന്നും നഷ്ട സുഗന്ധം..

അക്ഷരപകര്‍ച്ചകള്‍. said...

ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കെന്നും സുഗന്ധം....
എന്‍ ആത്മാവിന്‍ നഷ്ട സുഗന്ധം.

നന്ദി കൊച്ചു മുതലാളി ഈ വരവിനും ഈ കുറിപ്പിനും.

Unknown said...

തന്നേ പോ കാലമേവീണ്ടുമെനിക്കെന്റെ
കുഞ്ഞുകിലുക്കാംപെട്ടി
ഓറ്മ്മകള്‍ മൃദു മര്‍മ്മരങ്ങളുതിര്‍ക്കുന്ന
ചെല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി, എന്‍
നല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി
ഓര്മ പെട്ടി ......നന്നായി എഴുതിരിക്കുന്നു

ഒരമകളെ എത്ര ചെരുതാക്കിയാലും ഇത്ര നീണ്ടു പോവുമായിരിക്കും അല്ലെ

എം പി.ഹാഷിം said...

:)

grkaviyoor said...

നല്ല ഗദ കാല സ്മരണകള്‍ നന്ദി ആവഴിക്കു കൂട്ടി കൊണ്ട് പോയോ അമ്പിളിക്കും പിന്നെ പ്രവാസ കവിതക്കും

അക്ഷരപകര്‍ച്ചകള്‍. said...

നന്ദി മൈ ഡ്രീംസ്‌. പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഓര്‍മകളെ പറ്റി എഴുതുമ്പോള്‍ ചുരുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാനെ നോക്കണ്ട. കാരണം അത് വെട്ടി കുറച്ചാല്‍ ആ സൌന്ദര്യം പോകും.

അക്ഷരപകര്‍ച്ചകള്‍. said...

Thanks Hashim

അക്ഷരപകര്‍ച്ചകള്‍. said...

ഈ വരവിനും നല്ല വാക്കുകള്‍ക്കും സന്തോഷം, നന്ദി ജി .അര്‍

അക്ഷരപകര്‍ച്ചകള്‍. said...
This comment has been removed by the author.
ഉസ്മാന്‍ പള്ളിക്കരയില്‍ said...

വലുതാകുംതോറും ചെറുതാവാൻ വെമ്പുന്ന മനസ്സിലെ ബാല്യത്തെ മനോഹരമായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കവിത ഇഷ്ടമായി. ഒന്നുകൂടി ചെത്തിമിനുക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശിച്ചു പോയി. ആശംസകൾ.

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം said...

തന്നേ പോ കാലമേവീണ്ടുമെനിക്കെന്റെ
കുഞ്ഞുകിലുക്കാംപെട്ടി
ഓറ്മ്മകള്‍ മൃദു മര്‍മ്മരങ്ങളുതിര്‍ക്കുന്ന
ചെല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി, എന്‍
നല്ല കിലുക്കാംപെട്ടി.