Thursday, December 19, 2013

ആദ്യ പാപം

ചുംബനം
ചോദിച്ചവളോട്
പ്രണയത്തിന്റെ
ആദ്യ പാപം പറഞ്ഞു കൊടുത്തവനേ  ...
നിന്നെ നരകത്തിന്റെ
പ്രവേശനകാവാടത്തിലുരുത്തി
സ്വരഗ്ഗത്തിലെ ഏദൻതോട്ടത്തിലെ
അപ്പിൾ പറിച്ചു  തരാം  .

Saturday, November 9, 2013

Don't mind it.hcm¡±oí«
Hy c¡r¢ Cy¶® Hy f£´s¢v Aq¨¼T¤´¤J.
AY¢v jÙ¤±L¡« ¨lq¢µ« ¨d¡T¢µ¤©Ot´¤J.
Cª h¢±m¢Y·¢¨Ê Y¡dc¢k

Hy V¢±L¢ ¨oÊ¢©±LV¢v
Hy ¨o´Ê® ltÚ¢¸¢´¤J.
Hy ¨o´Ê® h¤ud® h¢±m¢Y·¢¨Ê Y¡dc¢k
FJæ® V¢±L¢ Bi¢y¨¼Æ¢v
Hy ¨o´Ê¢c¤©mn« Y¡dc¢k
FJæ® L¤Xc« H¼® F¼¤ JÙ¤d¢T¢´¤J.
CY¢v V¢±L¢ ¨oÊ¢©±LV®, ¨o´Ê®, FJæ® F¼£
o¥±Y¹w´¤dJj« ±oné¡l®, ±o¢né¢, ¨ai®l«
F¼¢¹©ci¤« dj£È¢´¡l¤¼Y¡©X.
F¼¢¶¤« ©d¡¨jÆ¢v "¨ØJ¢o®", "H¨±d¬",

"q¢¨È¡×®"F¼£ d¤Y¢i o¥±Y¹q¤h¡l¡«.
Cª dj£ÈX« cT´¤¼i¢T¨·
©f¡bhcoæ® F¼s¢i¨¸T¤¼¤.
Cª ±d©am©·´® h¤Jq¢k¥¨T Y¡©r©´¡
Y¡©r´¥T¢ CT©·©´¡ CT·¥T¢ lk©·©´¡
lk·®J¥T¢ D¾¢©k©´¡
D¾¢v´¥T¢ d¤s©·©´¡
oÕj¢µ® g¥Y« g¡l¢ ¨lY¬¡oh¢¿¡¨Y

F·¡l¤¼Y¡¨X¼s¢i¤J.
©l¨s¡¼¤Ù® Hy g¡Ù«
AY® d¤s¨¸¶©¸¡©r ©Y¡q¢v Y¥¹¢iY¡¨XÆ¢k¤«
CT´¢T´® Cs¹¢©i¡T¢ hj¨´¡Ø¢v
YkJ£r¡i¢ Y¥¹¢i¡T¤«.
C¿¡· JZJq¤Ù¡´¢ dsi¤«.
©dm¡hTÉi¤¨T..... ©dm¤¼J¢q¢Jq¤¨T...

h»¡Æ¶i¤¨T.
... Jj¢i¢ki¤¨T...
c£Y¢i¤¨T.
.. Ac£Y¢i¤¨T..
jY¢i¤¨T.
.. l¢jÇ¢i¤¨T..
l¢O¢±Y l¢O¢±Y¹q¡i JZJw
l¢O¢±Y¹q¡i h¡i´¡r®OJw.

Cª ±d©am« A©f¡bhcoæ® F¼s¢i¨¸T¤¼¤.

J¡r®µJq¢v h¤r¤J¢ o§i« hs¼¤c¢v´¤©Ø¡w
AY¡ ly¼¤ ©O¡a¬«.
(©O¡a¬« F¼ ±d±J¢i A©f¡bhcoæ®

F¼ i¥X¢©lræ¢k¤« D·j« 
©f¡bhcoæ® F¼ i¥X¢©lræ¢k¤«
BX¤cT´¤¼¨YÆ¢k¤« Cl jÙ¤«
Y½¢v hw¶¢¨lræ® F¼¡y ±d±J¢Y¢l¢yÚ
A¨k«L¢J fÜ·¢v lµ®
¨¨Jh¡×« ¨OਸT¤¼¤Ù®.)
D·j« As¢º¡k¤« As¢º¢¨¿Æ¢k¤«
dsº¡k¤« dsº¢¨¿Æ¢k¤«
ek« driY¤Y¨¼.

hj¨´¡Ø¢v YkJ£r¡i¤¾ B¶« Y¨¼.

©lX¨hÆ¢v l¢O¢±Y¹q¡i O¢¿J©q¡T¤J¥T¢i
Ìkh¡i¤« J¡kh¡i¤«, dJk¡i¤« j¡±Y¢i¡i¤«,
BJ¡mh¡i¤« g¥h¢i¡i¤«, AÞ¢i¡i¤« Qkh¡i¤«,
h¡i« Jq¢´¤¼ Cª hj¨·i¤« AY¢v YkJ£r¡i¢
BT¢´q¢´¤¼Y¢¨ci¤« J¡´¨·¡¾¡i¢j«
hcoæ¡©i¡.
. m¡±oíh¡©i¡..JTk¡©i¡ J¸k¡©i¡..
o¢Ú¡É¢´¡l¤¼Y¡¨XÆ¢k¤«
C¨Yr¤Y¤©Ø¡r¨· hco梨c
±g¡Éhc¨o漤 l¢q¢´¨¸T¤¼Y¤¨J¡Ù®
Yv´¡k« c¢t·¤¼¤.Thursday, October 24, 2013

പൊരിച്ച കോഴി എന്ന വിഷ(യ)ം

രംഗം 1 സ്വപ്നം

പൊരിച്ച കോഴിയെ തിന്നുന്നു.
മൊരിഞ്ഞ അരികുകളുടെ കിരികിരിപ്പു പല്ലുകളിൽ
കൊഴുപ്പിൻറെ രുചിയേറും സ്നിഗ്ദത നാവിൽ.
ആസ്വാദനത്തിൻറെ അനുഭൂതികളിൽ
നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു ഉദര ആശയങ്ങൾ.
എങ്കിലിനി ബില്ല് പേ ചെയേ്തക്കാം...
ബില്ല് പണമായും പണം കോഴിയായും
കോഴി നാവായും നാവ് അനുഭൂതിയായും
അനുഭൂതി ഉറക്കമായും ഉറക്കം സുഖമായും
പരിണമിക്കുന്നു. സുഖം സുഖമായി
അറിയപ്പെടുന്നു.
ആർക്ക്?....
നാളെയെക്കുറിച്ചോർത്ത്
രുചിയില്ലാതെ അത്താഴം കഴിച്ച്
ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന...

രംഗം 2 സ്വപ്നം (ഉണർവ്)

പൊരിച്ചകോഴിയെ തിന്നുന്നു
മൊരിഞ്ഞതിൽ ത്രിപ്പ്തിവരാതെ ക്ഷോഭിക്കുന്നു
എന്താടോ ഇത്
“പൊരിച്ച കോഴി ... സാർ..“
ഇങ്ങനാണോടോ ഇത്
”ഇത് ഇങ്ങനെയാണുസാർ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത്.
സാറിൻറെ മൂഡ് ശരിയല്ലാന്നു തോന്നുന്നു...“
ഒലക്കേടെ മൂഡ്.. കോഴിയും മൂഡും തമ്മിലെന്താടോ?
“ന്നാപ്പിന്നെ നാവിൻറെയാവും!!....“
ആണോടാ നാവേ?
ചോദ്യം പാമ്പായി നാക്കിൽ, മൂക്കിൽ,കണ്ണിൽ, തൊലിയിൽ,ചെവിയിൽ
പത്തിവിടർത്തുന്നു.
ആൾക്കാർ എത്തിനോക്കുന്നു.
ശെ്ശ.. നാണക്കേടായി.
ആർക്ക്?.....
മനോനിയന്ത്രണം നിത്യജീവിതത്തിൽ എന്നവിഷയത്തിൽ
പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച്ഭക്ഷണത്തിനിറങ്ങിയ...

രംഗം 3 സമാപ്തി (സമാധി)

തിരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞ് തിരച്ചിൽ സ്ക്രീനിൽ എത്തുമ്പോൾ
തിരച്ചിൽ എന്ന രംഗം അവസാനിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.
രംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ ഇടവേളയിൽ സ്ക്രീനിൻറെ ഉണ്മയിൽ
തിരച്ചിലവസാനിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വർണക്കാഴ്ച്ചകളിലേക്ക്
രംഗം ഉണരുന്നു....

Thursday, September 26, 2013

ഹോണുകൾ
വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ
ഡ്രൈവരുടെ ഉച്ച ഉച്ചഭാക്ഷ്ണിയാണ്
ഹോണുകൾ

ഡാ വഴിമാറൂ,
ദേ പോകുന്നു,
ദാ വരുന്നു,
വഴിയാത്രക്കാരനോടും
വഴിവക്കിലെ പരിചയക്കാരനോടും
എതിരെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളോടും
ഡ്രൈവർ നിരന്തരം
അത്യുച്ചത്തിൽ
അലറിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

എന്നിരുന്നാലും
വിജനപാതയിൽ
അസമയത്ത് ചില ഹോണുകൾ
വിലപിക്കാറില്ലേ ?

എന്തിനായിരിക്കും
ഡ്രൈവർമാർ ഇത്രമാത്രം
ഒച്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ?കവിത, mydreamz, 

Friday, August 30, 2013

പ്രവാസംഅവൾ,
വിരഹക്കടലില്‍
സങ്കടം തിന്നും
ഇണ മല്‍സ്യം.

അവൻ,
പൊള്ളുന്ന മണലില്‍
ജലം തേടും
നിലക്കാത്ത പിടച്ചില്‍...

നീ,
ഉണര്‍വ്വിനും
ഉറക്കിനുമിടക്കുള്ള
ആലസ്യത്തില്‍
നഷ്ടമാവുന്നതും
ശിഷ്ടമാവുന്നതും
തിരിച്ചറിയാതെ...

ഞാൻ,
ചില്ലുകൂട്ടിലെ ജലത്തില്‍
കടലാഴം താണ്ടുന്ന
വിഡ്ഢി!

Wednesday, July 31, 2013

Monday, January 14, 2013

ശീര്‍ഷകം ആവശ്യമില്ലാത്തത്


ഹോ ..
ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെയിരുന്നന്റെ 
നെഞ്ഞടിപ്പിന്റെ ശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു .
എനിക്കുമുണ്ടൊരുപെങ്ങളങ്ങുഭാരാതമ്മയുടെ മടിത്തട്ടില്‍ !